top of page
       分解圖

 

 

扇形氣動式驅動器(VDA / VSR) 

氣體從A進入促使內部的葉片在驅動器內旋轉,氣體再由B排出。順時鐘的葉片旋轉於是達成。

氣體從B進入促使內部的葉片在驅動器內旋轉,氣體再由A排出。逆時鐘的葉片旋轉於是達成。

Port A         Port B

bottom of page